Ordensregler

Ordensreglene kan lastes ned i PDF format. De er også gjengitt under. Ordensreglene gjelder for alle beboere i sameiet, uten unntak.


Formål og omfang

Ordensreglene er til for å holde ro og orden, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre. Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i Stjørdalsveien 13 og 15. Sameierne er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.


Aktiviteter og støynivå

Beboerne oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Det skal være ro mellom klokken 22:00-07:00. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 22:00, innhentes samtykke fra beboerne i tilstøtende leiligheter i god tid.

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping, saging etc, varsles naboer. Slikt arbeid tillates i tidsrommet:

 • Hverdager: 08:00-20:00
 • Helg og helligdager: 12:00-18:00


Kjøring og parkering

P-kjeller er felles med flere sameier og eies og styres av Ladalen Realsameie fellesareal. Henvendelser om kjøp og salg av P-plass gjøres til ladalenreal@gmail.com. Beboere som har kjøpt rett til P-plass og som har særskilt behov for HC plass retter også henvendelsen dit. Gjesteparkering skjer langs eksisterende gatestruktur på særskilt oppmerkede områder. Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveger er ikke tillatt, bortsett fra nødvendig nyttekjøring.


Brannvern

Brannalarm i boligen skal aldri tas ned eller frakobles. Brannslukningsapparat skal plasseres slik at det er lett tilgjengelig ved branntilløp. Ved utløst brannalarm skal alle evakuere rolig ut og møte opp i parken på baksiden mellom nr. 13 og 15 for informasjon og opptelling.


Brudd på ordensreglene

Beboere som opplever brudd på ordensreglene eller andre sjenerende forhold, oppfordres til å ta dette direkte opp med vedkommende. Dette skal i første omgang kunne løses mellom partene. Dersom dette ikke fører fram kan beboer kontakte styret og sende skriftlig klage. Om saken anses som brudd på ordensregler, vil styret sende skriftlig advarsel til seksjonseier. Brudd på ordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner iht Lov om eierseksjoner ved pålegg om tvangssalg etter §38 eller utkastelse etter §39


Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer

Beboerne skal sørge for:

 • At boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet.
 • At avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå kondensskader og muggdannelse i boligen.
 • Å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann.
 • Straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggdyr, kakerlakker eller lignende i boligen. Eier må for egen regning sørge for desinfeksjon.
 • At risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke forekommer.
 • At balkongen ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende.
 • Påse at sluk og slukrenner på balkongen til enhver tid holdes rene for skitt og rusk slik at overvann ikke trenger inn i boligen. Dette gjelder også kontroll på smeltevann og snø og is inne ved overgang til vegg.
 • Å melde alle skadesaker til styret. Styret avklarer hvorvidt det er forsikringsdekning for skaden og kontrollerer hvorvidt bygningen kan være skadet.
 • Å gjøre skadebegrensende tiltak, for eksempel ved å kontakte rørlegger for å stanse en lekkasje.
Sameieren skal søke styret om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som å sette opp markiser, plattinger, levegger, parabolantenne, varmepumpe eller lignende.

Dyrehold

Det er tillatt med dyr under forutsetning av at sameier aksepterer sameiets regler for dyrehold.

Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen, eller etterlater ekskre​menter på sameiets område.


Grilling på terrasser og balkonger

Gassgrill og elektrisk grill er tillatt. Bruk av kullgrill og engangsgrill er forbudt. .


Erstatningsansvar

Sameier kan bli erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av ordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Sameier er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av hele husstanden, leietaker eller andre personer som er gitt adgang til leiligheten og fellesarealene.